Notice Of Non-Discrimination

Virginia Physicians for Women complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Virginia Physicians for Women does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. Virginia Physicians for Women:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact the office.

If you believe that Virginia Physicians for Women has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: Bridget Blakemore, Director of Operations, 10710 Midlothian Turnpike, Suite 200, North Chesterfield, VA 23235, 804-897-2100, Fax: 804-897-4018, bridget.blakemore@vpfw.com. You can file a Grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Bridget Blakemore is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


English, (English): ATTENTION: If you do not speak English, free language assistance services are available. Call 804-897-2100.

Español, (Spanish): ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 804-897-2100.

한국어, (Korean): 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 804-897-2100 번으로 전화해 주십시오.

Tiếng Việt, (Vietnamese): CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 804-897-2100.

繁體中文, (Chinese): 繁體中文: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 804-897-2100

العربية, (Arabic): .804-897-2100 ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم

Tagalog, (Tagalog): PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 804-897-2100

Français, (French): ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 804-897-2100.

Igbo asusu, (Ibo): Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 804-897-2100.

Русский, (Russian): ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 804-897-2100.

हिंदी, (Hindi): ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 804-897-2100 पर कॉल करें।

Deutsch, (German): Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 804-897-2100.

èdè Yorùbá, (Yoruba): AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 804-897-2100.

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀, (Bassa): Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 804-897-2100

اُردُو, (Urdu): خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں 804-897-2100.

አማርኛ, (Amharic): ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 804-897-2100

বাংলা, (Bengali): দৃষ্টি আকর্ষণ: যদি আপনি বাংলা বলতে, আপনি উপলব্ধ বিনামূল্যে ভাষা সহায়তা সেবা আছে. 804-897-2100 কল.

فارسی, (Persian): توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با804-897-2100 تماس بگیرید.